Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ, το οποίο προβλέπεται από

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /var/www/clients/client6/web35/web/includes/menu.inc).

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013
Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1105904ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) Του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

β) Του άρθρου 89 και 128 του π. δ. 284/1988 (Α’ 128 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

δ) Του π.δ 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΄΄Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας΄΄……» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε)Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α΄ 220).

στ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45 ).

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2 Το αριθ. Δ13ΦΜΑΠ 1082574ΕΞ2013/21-5-2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Φορολογίας.

3. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19-9-2012(Β΄2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το Περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1.Άννα - Αδάμ Κόλλια, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄- Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

2.Αθανάσιο Σαφαρή, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Καπούτσου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3.Ευαγγελία Σαμοϊλη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ 30) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ, ως μέλος.

4. Γραμματική Τσερεμεγκλή, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής – ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ 30), ως μέλος.

Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Διονυσία Χαϊκάλη, υπάλληλος με βαθμό ΣΤ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ΄ - ΦΜΑΠ της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, με αναπληρώτρια τη Ασπασία Μπούμπαρη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και ο καθορισμός του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ., του τρόπου και του χρόνου υποβολής των οικονομικών στοιχείων για την συγκρότηση και παρακολούθηση του περιουσιολογίου, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας ή διαδικασίας.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή εντός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Κ. Σερβίας 8, στην Αθήνα και η θητεία της διαρκεί μέχρι ολοκληρώσεως του έργου της.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας