Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων φορολογικών κατοίκων Ελλάδας

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /var/www/clients/client6/web35/web/includes/menu.inc).

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015
Αριθ.πρωτ.: 2/ 43389 /0004

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3 ΜΕΛΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταρ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο : 210-33.38.283
fax : 210-33.38.202
e-mail : m.matzoraki@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων φορολογικών κατοίκων Ελλάδας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220).

β) του άρθρου 83 του ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α'58) όπως ισχύει.

γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α'98).

ε) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς
και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

3. Το από 19.6.2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των περιουσιακών στοιχείων όλων των φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω:

1. Άννα-Αδάμ Κόλλια, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Α' Τμήματος Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως Συντονίστρια, με αναπληρώτριά της το μέλος Παναγιώτα Μπούρα.

2. Ιωάννη Διαμαντόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Αντώνιο Στάμενα, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ, ειδικότητας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και διατέθηκε στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.

4. Αθανάσιο Σαφαρή, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με αναπληρώτριά του την Ευτυχία Καπούτσου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

5. Ευαγγελία Σαμοΐλη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με αναπληρωτή της τον Σταύρο Ψαρρά με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

6. Γεώργιο Κουνδουράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., με αναπληρώτριά του τη Γραμματική Τσερεμέγκλη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

7. Παναγιώτα Μπούρα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

8. Παναγιώτη Μελαχρινό, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών.

9. Νεφέλη Κατσαφούρου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί ως Σύμβουλος στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας.

10. Ελένη Κουφοσωτήρη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού (ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.), υπηρεσία του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

11. Μαρία Διαμαντοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

12. Αλέξανδρο Σταύρου, Ελεγκτή του Τμήματος Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Αγορών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Διονυσία Χαϊκάλη, υπάλληλος με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε., με αναπληρώτριά της τη Δροσούλα Οικονόμου υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

i) η μελέτη και ο καθορισμός του τρόπου συγκέντρωσης και αποτύπωσης των στοιχείων, τα οποία θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, καθώς και του τρόπου και του χρόνου υποβολής των οικονομικών στοιχείων για τη συγκρότηση και παρακολούθηση του περιουσιολογίου,

ii) ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των διαφόρων φάσεων του,

iii) ο ορισμός των προδιαγραφών για τη μηχανογραφική υλοποίησή του,

iv) η εισήγηση νομοθετικών διατάξεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή διαδικασία.

Στο πλαίσιο του έργου της η Ομάδα Εργασίας δύναται να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία από υπηρεσίες, φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και να καλεί στις συνεδριάσεις της πρόσωπα, τα οποία κρίνει ότι βοηθούν το έργο της.

Η Ομάδα Εργασίας, στο πλαίσιο των εργασιών της θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία των εργασιών της το Γραφείο του Υπουργού, της Αναπληρώτριας Υπουργού, της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης. Η συνεργασία του Συντονιστή και των μελών της Ομάδας μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

Γ. Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και θα συνεδριάζει στο κτήριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, επί της οδού Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο. Η θητεία της ορίζεται μέχρι τις 30.10.2015.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου